Familiedialog

Billede af dig

 

 

Familedialog

 

En webbaseret digital kommunikationsplatform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiedialog er en digital innovativ løsning, der sikrer, at borgeren bliver inddraget i skabelse af velfærd.

 

Familier, børn og unge oplever ofte at samarbejdet mellem lærere, pædagoger og myndighedsrådgivere er præget af forskellige dagsordener alt efter, hvem familien taler med. Ofte er det ikke tydeligt for familien, hvilke mål for forandring der skal arbejdes på for at bringe barnet/ den unge i trivsel. Det betyder, at forældrene ofte har vanskeligt ved konkret at byde ind med bidrag, da det ikke er tydeligt, hvad indsatsen er, og hvem der skal gøre hvad. Med andre ord; Det er vanskeligt for forældrene at bidrage til at skabe velfærd for deres børn og familie. Velfærd bliver derfor ofte en myndighedsopgave frem for en opgave, som bliver løst i de relatio-ner, som barnet/den unge er en naturlig del af.

 

Det overordnede formål med Familiedialog er:

At den enkelte borger bliver inddraget mere aktivt i at skabe velfærd, her-under at sikre barnet udvikling og trivsel. Dette ved, at de indsatser, der bliver iværksat for borgerne, bliver mere målrettede og sammenhængende, så ressourcer-ne bliver anvendt bedst muligt.

 

 

Familiedialog består af følgende digitale redskaber:

 

•En Børnelineal

•En Seksuel Adfærdsguide

•Den løsningsfokuserede tilgang som metode

•En Seksuel Adfærdsguide

 

•En Dialogplatform for borgere

 

Formålet med Familiedialog er at skabe et fælles fagligt værktøj, der er let tilgængeligt for alle medarbejdere, og samtidig skabe en digital platform, hvor borgeren kan komme i dialog med de professionelle. Metodisk har både Dialogplatformen og Børnelinealen afsæt i den løs-ningsfokuserede tilgang.

 

Børnelinealen og den Seksuelle Adfærdsguide er faglige værktøjer, der skal hjælpe medarbejderne til at forstå trivsel og udvikling for børn og unge. Både når det angår børn og unge i normalområdet - det vil sige skoler, SFO, klubber og dagin-stitutioner, og i det særlige børneområde - det vil sige de børn, som har behov for støtte efter Servicelovens bestemmelser.

 

Dialogplatformen er et brugerdrevent værktøj, hvor borgeren kan logge sig ind, og hvor relevante professionelle kan inviteres med samtykke fra borgeren.

 

 

Det faglige personale og de forskellige samarbejdspartnere kan også drage nytte af Projekt Familiedialog fordi dialogplatformen:

•Skaber størst mulig inklusion i det daglige arbejde med børn og unge.

•Skaber en fælles dialogplatform med afsæt i en løsningsfokuseret og aner-kendende tilgang.

•Sikrer en forebyggende indsats så tidligt som muligt med mindst mulig indgriben.

•Sikrer en tidlig helhedsorienteret tværfaglig indsats, som er tydelig for fa-milien.

•Skaber tydelighed og krav i samarbejdet samt tydelighed i fælles mål og indsatser.

Her ses et eksempel på, hvordan dialogplatformen

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved

Progress of life

Nordre Strandvej 57 A

3000 Helsingør

CVR-nr.: 14969403

Tlf. 40621633

l.munkager@progress-of-life.dk